Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 

Domov Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín IČO 00847372  jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

 • Pokud Domov Jistoty, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Domova Jistoty, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Domovem Jistoty, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Jistoty, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Jistoty, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Jistoty, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Jistoty, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Domov Jistoty, příspěvkovou organizaci:
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým externích pověřenců společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.
 • Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je JUDr. František Dědičík, MBA, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon 733 531 023

 

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Domov Jistoty, příspěvková organizace  informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných v Domově Jistoty, p.o.. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování