Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název:

Domov Jistoty, příspěvková organizace   

2. Důvod a způsob založení:

Domov Jistoty, příspěvková organizace, byl zřízen rozhodnutím přednosty č. 99/91 ze dne 8. 10. 1991, v souladu s ustanovením § 19 a § 20 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, s ustanovením § 31 odst.2 zákona ČNR č. 576/1990     Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ustanovením § 46 zákona ČNR č. 114/1988 Sb.,o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění  pozdějších předpisů, vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 205/1991 Sb., o  hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním  hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů, jako státní příspěvková organizace s právní subjektivitou, poskytující ubytování a základní péči starým občanům, včetně zajištění kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel ústavu.

Na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o  přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,  přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. lednu 2003. Tímto dnem se stal Domov Jistoty příspěvková organizace, příspěvkovou organizací územně samosprávného celku.

V souladu se zřizovací listinou, vydanou na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/444/1, ze dne 27. 3. 2003 ve znění pozdějších dodatků, je hlavním účelem tohoto zařízení poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Zařízení zajišťuje v souladu s registrací tyto druhy služeb:

  • domov pro seniory (na ul. Šunychelské), který je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze poskytnout v běžném domácím prostředí či kterou nelze zajistit jinými než pobytovými službami,
 • domov se zvláštním režimem (na ul. Koperníkové), který je určen dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a nevyžadují ústavní zdravotní péči, osobám, které mají sníženou schopnost uplatňovat své životních potřeby a dostávat svým povinnostem,
 • chráněné bydlení (na ul. Polské v Karviné, ul. Koperníkové v Novém Bohumíně, ul. Malé ve Starém Bohumíně a ul. Komenského v Českém Těšíně), které je určeno dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, které mají sníženou schopnost uplatňovat své životní potřeby a dostávat svým povinnostem.

3.Organizační struktura:

 • Ředitel
 • Úsek provozně technický

a) ekonomická jednotka,
b) technická jednotka,
c) stravovací jednotka.

 • Úsek přímé obslužné péče

a) domov pro seniory Šunychelská,
b) domov se zvláštním režimem Koperníkova,
c) chráněné bydlení Karviná,
d) chráněné bydlení Nový Bohumín, ul. Koperníkova,

e) chráněné bydlení Starý Bohumín, ul. Malá,

f) chráněné bydlení Český Těšín.

 

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:   

 • Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:    

 • Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

4.3. Úřední hodiny:

Služba domov pro seniory

Úřední hodiny pro jednání se zájemci o službu domova pro seniory, depozitní pokladny služby domova pro seniory, kontaktní adresa Nový Bohumín, ul. Šunychelská 1159:

 • Pondělí – pátek:            7:30 – 15:00 hodin

Služba domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení

Úřední hodiny pro jednání se zájemci o službu domov se zvl.režimem, chráněné bydlení, kontaktní adresa Nový Bohumín, ul. Koperníkova 870:

 • Pondělí, čtvrtek :            8:00 – 14:00 hodin
 • První pondělí v měsíci     9:00 – 17:00 hodin

Úřední hodiny depozitní pokladny služby domov se zvl.režimem, chráněné bydlení, kontaktní adresa Nový Bohumín, ul. Koperníkova 870:

 • Pondělí – pátek:            8:00 – 14:00 hodin

Podatelna

Úřední hodiny podatelny – sekretariát domova, kontaktní adresa Nový Bohumín, ul. Šunychelská 1159:

 • Pondělí – pátek:            7:00 – 14:00 hodin

4.4. Telefonní číslo:

 • 596 014 046 – ředitelství

4.5. Číslo faxu:

 • 596 015 785

4.6. Adresa internetové stránky:

4.7. Adresa e-podatelny:

4.8. Další elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat:

 • UniCredit Bank
 • č.ú. 2112242003/2700.

6. IČ:

 • 00847372

7. DIČ:

 • CZ00847372, plátce

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

8.2. Rozpočet:

9. Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.

Ústně: 

 • Telefonicky
 • Osobně

Písemně: 

 • Poštou na adresu: Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
 • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu Domova Jistoty, p.o.
 • E-mailem na adresu: sekretariat@djbohumin.cz , zdrazilova@djbohumin.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání :

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

Ústně
Písemně:

 • Poštou na adresu: Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
 • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu Domova Jistoty, p.o.
 • E-mailem na adresu: sekretariat@djbohumin.cz , zdrazilova@djbohumin.cz

11. Opravné prostředky:

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu – Domova Jistoty rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem se rozumí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím Domova Jistoty.

Odvolání lze podat:

Ústně
Písemně: 

12. Formuláře:

Formulář „Žádost o poskytnutí informací“ lze získat:

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

Uvedené předpisy jsou uloženy v kanceláři  sekretariátu a je možné do nich nahlédnout v pracovních dnech vždy od  7:00 – 14:00 hodin.

(vše ve znění pozdějších předpisů)

 • Zákon č. 41/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem, a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky 502/2006 Sb.,
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

14.2. Vydané právní předpisy:

15. Úhrady za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

1) Sazebník výše úhrad

a. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

 • černobílá

formát A4 

 • jednostranná kopie 0,50 Kč,
 • oboustranná kopie 1,00 Kč.

formát A3 

 • jednostranná kopie 1,00 Kč,
 • oboustranná kopie 1,00 Kč.
 • barevná

formát A4 

 • jednostranná kopie 2,50 Kč,
 • oboustranná kopie 5,00 Kč.

formát A3 

 • jednostranná kopie 5,00 Kč,
 • oboustranná kopie 10,00 Kč.

b. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

 • disketa         5,00 Kč,
 • CD disk       7,00 Kč,
 • DVD disk  10,00 Kč,
 • Obaly CD/DVD 4,00 Kč.

c. cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku:

 • běžný formát A4 černobílý 0,50 Kč/stránka,
 • běžný formát A4 barevný 1,00 Kč/stránka.

2) Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

3) Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 162,-Kč za každou ukončenou hodinu.

4) V případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat padesátníkovou hodnotu, částka se zaokrouhlí směrem dolů

Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,-Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,-Kč.

5) Úhrada za poskytnutí informací se neúčtuje:

 • při zaslání informací prostřednictvím e-mailu nebo faxu,
 • za zaslání odkazu na již zveřejněnou informaci,
 • za odeslání sdělení, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti povinného subjektu,
 • za odeslání výzvy k upřesnění žádosti.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv:

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008