Dobrovolnictví

Domov Jistoty příspěvková organizace úzce spolupracuje při zabezpečování dobrovolnické činnosti v organizaci se společností S.T.O.P.

Dobrovolníci, kteří do naší organizace docházejí, pomáhají uživatelům naplňovat jejich volný čas smysluplnou činností. Tato činnost může mít formu individuální (např. rozhovory, výtvarné a manuální činnosti), nebo skupinovou (společenské hry, zpívání, účast na výletech apod.). Dobrovolníci mohou rovněž využít společné prostory – obývací místnosti, jídelny, společenské místnosti nebo zahradu.

Náplň práce dobrovolníka do značné míry koresponduje s individuálním plánem který má sestavený každý uživatel v zařízení. V individuálním plánu jsou definována uživatelova očekávání, přání a cíle, které má služba naplňovat podle individuálně určených potřeb uživatele. Dobrovolník má svou činností napomáhat k uskutečňování těchto cílů, zároveň momentálních potřeb, přání a zájmů uživatelů.

Role dobrovolníka patří v naší organizaci mezi nenahraditelnou součást kvalitně poskytované služby a za tuto spolupráci všem velmi děkujeme.

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost v naší organizaci, prosím kontaktujte:

Koordinátora dobrovolníků S.T.O.P:

 • Kontaktní osobu v organizaci Domov Jistoty, p. o. (Ing. Jiřina Zdražilová, zdrazilova@djbohumin.cz, tel. 596 014 046)

Dobrovolník

 • Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
 • Člověk nabízející nezištně svůj volný čas, zkušenosti a dovednosti, který má svá práva a povinnosti.

V Domově Jistoty, příspěvková organizace dobrovolníci poskytují pomoc a péči osobám s chronickým duševním onemocněním a seniorům .
Dobrovolníci vykonávají činnosti spolu s profesionálními zaměstnanci. Jejich činnost pomáhá zkvalitňovat poskytované služby či usnadňovat provoz. Dobrovolníci v organizaci představují doplnění služeb či zvýšení jejich kvality.
Zástupce dobrovolnické organizace
Zástupce dobrovolnické organizace úzce spolupracuje s kontaktní osobou v organizaci . Podílí na výběru dobrovolníků pro jednotlivé služby v organizaci, dojednává potřebnou míru spolupráce, zajišťuje vstupní školení dobrovolníků, zajišťuje pojistné smlouvy, lékařské prohlídky, zpracovává kodexy a povinnosti dobrovolníků, pravidla mlčenlivosti, vede smluvní ujednání, vyúčtovává cestovné apod.

Kontaktní osoby v organizaci
Hlavní kontaktní osobou v organizaci je ředitel – Ing. Jiřina Zdražilová. Hlavní kontaktní osoba spolupracuje úzce s koordinátorem dobrovolnické organizace S.T.O.P. Koordinuje dobrovolnictví v organizaci, při výběru dobrovolníků spolupracuje s vedoucími jednotlivých služeb v organizaci (domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem) – kontaktní osoby, kteří se dále podílejí na výcviku dobrovolníků včetně vyhledávání vhodných činností pro dobrovolníky a k zařazování dobrovolníků do chodu organizace.

Vedoucí jednotlivých zařízení – kontaktní osoby, dobrovolníkovi vysvětlují, co bude náplní jeho činnosti a zprostředkovávají kontakt s klienty. Jejich úkolem je i nadále se na tomto vztahu podílet, pomáhat dobrovolníkům při pochybnostech a rozličných starostech spojených s jejich aktivitami. Pravidelně s dobrovolníkem vyhodnocují jeho činnost, pomáhají plánovat další aktivity a osobní rozvoj dobrovolníka. Jsou kontaktními osobami mezi dobrovolníky, zaměstnanci, vedením organizace i uživateli organizace. Kontaktní osoby jsou vizitkou organizace.

Výběr a výcvik dobrovolníků:

 • uchazeč prochází výběrovým řízením kterého se účastní kontaktní osoba z organizace a zástupce dobrovolnické organizace,
 • v případě vzájemné shody podepisují oprávněni zástupci obou organizací smluvní vztah, na základě kterého je umožněna dobrovolná činnost v organizaci,
 • každý dobrovolník, před zařazením do výkonu dobrovolnické činnosti, musí mít zajištěnu písemnou smlouvu, pojištění, vstupní lékařskou prohlídku, výpis z trestního rejstříku, podepsánu mlčenlivost apod.,
 • dobrovolník musí projít vstupním bezpečnostním školením v organizaci,
 • dobrovolník je seznámen o možnostech a potřebách, ale také o závazcích a případných omezeních v zařízení,
 • dobrovolník se seznámí s posláním, cíli, veřejným závazkem, zásadami a úkoly organizace, s jejími specifiky, základními dokumenty (např. provozní řád) a organizační strukturou,
 • dobrovolník se seznámí s běžným provozem organizace,
 • dobrovolník se seznámí s místem a svoji roli v organizaci,
 • dobrovolník získá základní informace o tom, kdo je kontaktní osobou, na koho se může obracet se svými problémy,
 • dobrovolník vyjádří své představy, očekávání,
 • nejméně prvních pět až deset návštěv v zařízení je dobrovolník přidělen k pracovníkovi který jej v praxi seznamuje s provozem,
 • po této době je možné, aby dobrovolník vyjádřil svá přání jaké činnosti či aktivitám, kterým osobám, apod. by se chtěl v zařízení věnovat.

Dobrovolníci v zařízení vykonávají:

Pravidelnou činnost

pravidelná činnost dobrovolníka je orientována zejména na vyplnění volného času uživatelů, formou pravidelných návštěv (možno vypsat konkrétní aktivity…..), individuálními kontakty s jednotlivými uživateli – průvodci nebo společníci, pomocí při tvorbě a realizaci tématických a motivačních programů pro uživatele.

Jednorázovou činnost

organizační výpomoc a doprovod uživatelů na různé akce především kulturního charakteru (koncerty, divadelní představení, akce pořádané v zařízení).

Pravidla návštěv dobrovolníků a jejich práva povinnosti:
Práva:
dobrovolník má právo :

 • na poskytnutí přiměřených informací (kontaktní osoby respektují zákon o ochraně osobních údajů),
 • obrátit se o radu, pomoc během své činnosti, na kteréhokoliv pracovníka (pracovník pak dle svých kompetencí situaci dle povahy vyřeší, případně předá řešení kompetentním osobám),
 • na podporu a prostor pro svou činnost.

Povinností:

 • návštěvy zařízení dobrovolník plánuje dopředu – písemně do měsíčního plánu, při změnách informuje kontaktního pracovníka v zařízení,
 • při příchodu a odchodu je povinen se zapsat do knihy příchodů, která je umístěna na zařízeních , kde dobrovolníci docházejí, při odchodu dobrovolník zaznamená počet hodin, který na zařízení strávil,
 • při dobrovolnické činnosti respektuje nařízení vedoucích pracovníků, dbá pokynů a rad zaměstnanců,
 • dodržuje bezpečnost práce,
 •  zavazuje se k mlčenlivosti (ochrana osobních a citlivých údajů),
 • dodržuje veškerá ustanovení obsažená ve smlouvě,
 • pravidelně se zúčastňuje supervizí dobrovolníků.

Supervize, hodnocení a ocenění dobrovolníků

 • supervizi zajišťuje dobrovolnická organizace S.T.O.P,
 • kontaktní osoba v zařízení průběžně zjišťuje spokojenost a postřehy uživatelů, kterým je dobrovolnická činnost poskytována, postřehy a připomínky pracovníků,
 • činnost dobrovolníků je evidována, jsou vykazovány počty hodin, které organizaci věnují,
 • nejméně jednou za rok kontaktní osoba s vedením organizace a ve spolupráci s organizací S.T.O.P uspořádá setkání dobrovolníků, zaměstnanců,popř. uživatelů spojené s veřejným oceněním jejich zásluh,
 • organizace zajišťuje zveřejnění spolupráce.