Podpora služeb sociální prevence II

Domov Jistoty, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence II.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Výše finančních prostředků, poskytnutých sociální službě – sociálně terapeutické dílny pro rok 2019 činí 1 776 800 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:                                                                                      Operační program Zaměstnanost Registrační

Číslo projektu:                                                               CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Prioritní osa 2                                                                                                              Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita                                                                                                 

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnatelnosti

Cíl projektu                                                                                                 

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu  

  1. Podpora vybraných sociálních služeb                                                              
  2. Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb                                        
  3.  Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu u služby STD                                         

1. 1. 2019 – 31.12.2019

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách MSK: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797/