Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatele

 Domov Jistoty, příspěvková organizace se sídlem Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO: 00847372 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele") a zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  1. zadávání veřejných zakázek;
  2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  4. bezpečnost dopravy;
  5. ochrana životního prostředí;
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  8. veřejné zdraví;
  9. ochrana spotřebitele;
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
  12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmu právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmu právnických osob.
 2. Oznámení mohou podávat osoby:
  • které vykonávají pro Domov Jistoty, p.o. závislou práci v pracovněprávním vztahu (osoby v hlavním pracovním poměru, osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr),
  • uchazeči o zaměstnání,
  • vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž,
  • zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • zaměstnanci vykonávající vojenské cvičení,
  • zaměstnanci ve výkonu veřejné funkce,
  • dlouhodobě nemocní zaměstnanci
 3. Oznámení nepřijímáme od osoby, která pro Domov Jistoty, p.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Tyto osoby se  tímto vylučují z přijímání oznámení.
 4. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoli obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Domovem Jistoty, p.o. ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 5. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
 6. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 7. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí příslušnou osobou.
 8. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 9. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

 1. Obsahem oznámení je zejména:
  1. datum podání oznámení;
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz - Oblast působnosti);
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
 2. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Domova Jistoty, příspěvkové organizace na adrese Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na podatelně Domova Jistoty, příspěvkové organizace na adrese Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT";
 3. telefonicky na telefonní lince 731 613 418. Provozní doba telefonní linky: pracovní dny 9:00 - 14:00 hod.
 4. elektronicky na e-mailové adrese ochranaoznamovatele@djbohumin.cz.

(Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba:

 1. Bc. Martina Čajková - příslušná osoba
 2. p. Renáta Staňová - zastupující osoba v případě nepřítomnosti příslušné osoby